Vad är coaching?

Coaching är en framgångsrik, kraftfull och lösningsfokuserad kommunikationsprocess som hjälper individer och team att nå sina mål. Genom att bland annat skapa fördjupad medvetenhet, motivation och ansvarighet. En process som främjar handling, lärande och utveckling på både det personliga och yrkesmässiga planet. Coaching handlar om att sätta upp mål, hitta rätt riktning och underlätta vägen framåt för varje klient. Coaching bygger på en optimistisk människosyn som säger att människor har en medfödd önskan och förmåga om att utveckla sig om förhållanden är de rätta. Coaching bygger på respekt och stort intresse för andra människor och deras utveckling.


ICF (International Coach Federation) världens största branschorganisation inom coaching definierar coaching enligt följande: ”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential”.


Jencores coaching utgår från Stockholm men har hela Sverige som arbetsfält. Våra coacher har samtliga coachutbildning i enlighet med branschorganisationen ICFs standard. Konfidentialitet är en självklarhet inom coaching.


Hur går coaching till?

Coaching är densamme oavsett om man coachar individer, chefer, organisationer eller team. En normal coaching serie är 6-13 möten under en tidsperiod mellan 3-9 månader och det kan ske både via digitala eller fysiska möten. För att verkligen få en bestående effekt handlar det första mötet om att diskutera klientens utvecklingsområden och de övergripande målsättningarna som klienten ska fokusera på. Sedan arbetar klienten med hjälp av coachen för att hitta en strategi för att förflytta sig från nuvarande till önskat läge.


Coaching är mer än en resultat- och lösningsfokuserad samtalsteknik. Den fokuserar på klientens villighet och de valmöjligheter som uppstår på vägen mot målet. Klienten får nya insikter och större medvetenhet genom att inta olika perspektiv. Då utvecklas en tydlig bild av hur klienten kan nå sitt önskade läge. Klienten hålls hela tiden ansvarig för sin process, sina val och handlingar. Det är det som gör coachingen så kraftfull som utvecklingsverktyg för ett förändrat beteende. För när människor gör egna val skapas en lojalitet att följa dessa.


Vad är coachens roll?

Syftet med en coach är att hjälpa individer/grupper att uppnå sin egen kapacitet och uppnå en permanent förändring och att: 


  • frigöra sin potential och använda sina styrkor 
  • nå personlig mognad genom ökad självinsikt
  • framtidsfokusera och lösa problem
  • förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet
  • åstadkomma önskade resultat, nå personliga mål


Coachen agerar som en processledare för utveckling genom att vara transparent, värderingsfri och undvika att ge råd och instruktioner. Coachen använder sig av aktivt lyssnande, ställer kraftfulla frågor, vägleder, uppmuntrar och ger stärkande feedback för att hjälpa klienten hålla fokus på uppsatta mål. Det är klientens agenda som följs och coachen ansvarar för processen.

Individuell Coaching


"Jag fick intrycket att Jennys coaching var helt anpassat efter mina behov, vilket har resulterat i att jag har fått många bra verktyg och insikter som kommer hjälpa mig både i min roll som ledare i arbetslivet och privat. Jag har fått en tydlig bild av min situation och en gameplan för framtiden.”

Niklas Lindholm, Head of Retail, Internetstores

Addnature & Bikster


Chefscoaching


"Jag började träffa Jenny i samband med ny chefstjänst. Jenny har hjälpt mig att utvecklat mitt ledarskap, stärkt mig min nya roll och skapat tydligare målsättningar. Även om coachingen har varit helt yrkesrelaterad har jag få med mig delar som jag även kan ha nytta av i privatlivet. Min upplevelse av Jenny är att hon har mycket erfarenhet men också ett genuint intresse av att sätta sig in i just min roll och coachingen utgick efter mina specifika behov".


Linda Törngren, Sektionschef,

IGOB Människohandelssektionen

Regionala utredningsenheten Stockholm

Coaching för chefer och ledare

Företag med effektiva chefer och ledare utför bättre och levererar mer kraftfulla konkreta affärsresultat. Med hjälp av coaching kan vi skräddarsy lösningar med fokus på de viktiga affärsutmaningar som ledarna i din organisation står inför. Coaching är ett verktyg för att hjälpa ledare att komma stärkta ur situationen, se möjligheter, vara proaktiva och skapa engagemang i det nya ledarskapet. Ledare som anammar en coachande ledarstil eller själva får individuell coaching, kommer att skapa förutsättningar för en högpresterande kultur.


Chefscoaching främjar alla företag då det ger chefer utrymme för reflektion, nya insikter och personliga upptäckter som ökar medvetenhet, ansvar och åtaganden. Genom att identifiera framgångsfaktorer i beteende, värderingar, drivkrafter och motivation blir chefer tydligare i sin kommunikation. Chefscoaching är en effektiv ledarutvecklingsinsats, för genom ett coachande ledarskap kan chefer leda andra. 


Coaching team

Teamcoaching handlar om att skapa styrka i gruppen och ha fokus på transformation, lärande och riktning framåt. Coachingen tar vara på teammedlemmarnas styrkor och potential på ett optimalt sätt för att uppnå uppsatta mål som ger hållbara resultat och verkligen gör skillnad. Genom att arbeta på detta sätt skapas bättre förutsättningar för att medarbetare ska må bra, finna arbetsglädje och nytta sin fulla potential. Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte och delat ansvar för ett gemensamt och utmanande resultatmål. Genom enkla handlingar kan coaching stärka organisationen till att bli effektiva, engagerade och därmed mer lönsamma.


Individuell coaching

Vi coachar individer, både enskilda medarbetare och privatpersoner i deras personliga utveckling genom att skapa individanpassade processer utifrån varje klients personliga förutsättningar och målsättningar. Det kan handla om både klientens yrkes- och privatliv. Bra coaching leder till att man lär känna sig själv genom att identifiera sina styrkor och drivkrafter. Genom det uppstår en ökad motivation och en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Genom samtal som får klienten att reflektera, lär klienten sig att sätta värderingsstyrda individuella mål och staka ut en tydlig väg framåt till önskat läge.


Coaching team

"
Inför den första kick-offen med min nya ledningsgrupp anlitade jag Jenny. Syftet var att sätta en grund för framtida arbete och att få en gemensam bas att stå på. Jenny var noga med att tiden skulle disponeras på rätt sätt - efter våra behov och att vi skulle få verktyg med oss för det fortsätta arbetet på egen hand i framtiden. Jag är imponerad över Jennys förarbete, förmåga till att skräddarsy halvdagen efter just våra behov samt sättet hon bjuder på sig själv".Linda Törngren, Sektionschef (2021)

Polismyndigheten, IGOB Människohandelssektionen

Regionala utredningsenheten Stockholm


unsplash